Shinku Translation

Group Info
Group Name Shinku Translation
URL Link
Series (3) Cursed Sword Master, No Fatigue: 24-jikan Tatakaeru Otoko no Tenseitan, Seijo no Kaifuku Mahou ga Dou Mitemo Ore no Rekkaban na Ken ni Tsuite
Releases 34

Group News
Announcement
(07-12-17) Bad news!!

Group Releases
Date Title Release
11/23/17 Seijo no Kaifuku Mahou ga Dou Mitemo Ore no Rekkaban na Ken ni... c90
11/12/17 Seijo no Kaifuku Mahou ga Dou Mitemo Ore no Rekkaban na Ken ni... c89
11/05/17 Seijo no Kaifuku Mahou ga Dou Mitemo Ore no Rekkaban na Ken ni... c88
11/01/17 No Fatigue: 24-jikan Tatakaeru Otoko no Tenseitan c76
10/29/17 Seijo no Kaifuku Mahou ga Dou Mitemo Ore no Rekkaban na Ken ni... c87
10/23/17 Seijo no Kaifuku Mahou ga Dou Mitemo Ore no Rekkaban na Ken ni... c86
10/23/17 Seijo no Kaifuku Mahou ga Dou Mitemo Ore no Rekkaban na Ken ni... c85
10/22/17 Seijo no Kaifuku Mahou ga Dou Mitemo Ore no Rekkaban na Ken ni... c84
10/01/17 Seijo no Kaifuku Mahou ga Dou Mitemo Ore no Rekkaban na Ken ni... c83
09/24/17 Seijo no Kaifuku Mahou ga Dou Mitemo Ore no Rekkaban na Ken ni... c82
09/24/17 Seijo no Kaifuku Mahou ga Dou Mitemo Ore no Rekkaban na Ken ni... c81
09/13/17 Seijo no Kaifuku Mahou ga Dou Mitemo Ore no Rekkaban na Ken ni... c80
09/10/17 Seijo no Kaifuku Mahou ga Dou Mitemo Ore no Rekkaban na Ken ni... c79
09/06/17 Seijo no Kaifuku Mahou ga Dou Mitemo Ore no Rekkaban na Ken ni... c77-78
09/05/17 Seijo no Kaifuku Mahou ga Dou Mitemo Ore no Rekkaban na Ken ni... c77
08/19/17 Seijo no Kaifuku Mahou ga Dou Mitemo Ore no Rekkaban na Ken ni... c76
08/05/17 No Fatigue: 24-jikan Tatakaeru Otoko no Tenseitan c73
07/22/17 No Fatigue: 24-jikan Tatakaeru Otoko no Tenseitan c71
07/19/17 Seijo no Kaifuku Mahou ga Dou Mitemo Ore no Rekkaban na Ken ni... c75
07/18/17 Seijo no Kaifuku Mahou ga Dou Mitemo Ore no Rekkaban na Ken ni... c74
07/16/17 No Fatigue: 24-jikan Tatakaeru Otoko no Tenseitan c69
07/13/17 Seijo no Kaifuku Mahou ga Dou Mitemo Ore no Rekkaban na Ken ni... c73
07/09/17 Seijo no Kaifuku Mahou ga Dou Mitemo Ore no Rekkaban na Ken ni... c72
06/26/17 Seijo no Kaifuku Mahou ga Dou Mitemo Ore no Rekkaban na Ken ni... c71
06/24/17 Seijo no Kaifuku Mahou ga Dou Mitemo Ore no Rekkaban na Ken ni... c70
Go to Page...
Go to Page...