Ken yo, Kaku Katariki ~ ken to Mahō no Isekai ni Tensei Shita noni Jitsu wa Bunmei ga Gendai Reberu Datta ken

This is the story of a man who was reincarnated into a different world (Not a medieval fantasy). He was reborn into a world of swords and sorcery and was taken in by an old man who was training in … Continue reading Ken yo, Kaku Katariki ~ ken to Mahō no Isekai ni Tensei Shita noni Jitsu wa Bunmei ga Gendai Reberu Datta ken