Soren59's Reading List


# Series Status Rating Review
1 Urban Banished Immortal[ c1 / c165 ]------
2 Zhanxian[ c1 / c350 part2 ]------
3 Zhui Xu[ c0 / c16 ]------