Soren59's Reading List


# Series Status Rating Review
1 Urban Banished Immortal[ c1 / c164 ]------
2 Zhanxian[ c1 / c325.2 ]------
3 Zhui Xu[ c0 / c12 ]------