Shinku Translation

Group Info
Group Name Shinku Translation
URL Link
Series (3) Cursed Sword Master, No Fatigue: 24-jikan Tatakaeru Otoko no Tenseitan, Seijo no Kaifuku Mahou ga Dou Mitemo Ore no Rekkaban na Ken ni Tsuite
Releases 24

Group News
Announcement
(07-12-17) Bad news!!

Group Releases
Date Title Release
09/24/17 Seijo no Kaifuku Mahou ga Dou Mitemo Ore no Rekkaban na Ken ni... c82
09/24/17 Seijo no Kaifuku Mahou ga Dou Mitemo Ore no Rekkaban na Ken ni... c81
09/13/17 Seijo no Kaifuku Mahou ga Dou Mitemo Ore no Rekkaban na Ken ni... c80
09/10/17 Seijo no Kaifuku Mahou ga Dou Mitemo Ore no Rekkaban na Ken ni... c79
09/06/17 Seijo no Kaifuku Mahou ga Dou Mitemo Ore no Rekkaban na Ken ni... c77-78
08/19/17 Seijo no Kaifuku Mahou ga Dou Mitemo Ore no Rekkaban na Ken ni... c76
08/05/17 No Fatigue: 24-jikan Tatakaeru Otoko no Tenseitan c73
07/22/17 No Fatigue: 24-jikan Tatakaeru Otoko no Tenseitan c71
07/19/17 Seijo no Kaifuku Mahou ga Dou Mitemo Ore no Rekkaban na Ken ni... c75
07/18/17 Seijo no Kaifuku Mahou ga Dou Mitemo Ore no Rekkaban na Ken ni... c74
07/16/17 No Fatigue: 24-jikan Tatakaeru Otoko no Tenseitan c69
07/13/17 Seijo no Kaifuku Mahou ga Dou Mitemo Ore no Rekkaban na Ken ni... c73
07/09/17 Seijo no Kaifuku Mahou ga Dou Mitemo Ore no Rekkaban na Ken ni... c72
06/26/17 Seijo no Kaifuku Mahou ga Dou Mitemo Ore no Rekkaban na Ken ni... c71
06/24/17 Seijo no Kaifuku Mahou ga Dou Mitemo Ore no Rekkaban na Ken ni... c70
06/22/17 Seijo no Kaifuku Mahou ga Dou Mitemo Ore no Rekkaban na Ken ni... c69
06/20/17 Seijo no Kaifuku Mahou ga Dou Mitemo Ore no Rekkaban na Ken ni... c68
05/23/17 Cursed Sword Master c1 part5
05/17/17 Cursed Sword Master c1 part4
05/16/17 Cursed Sword Master c1 part3
05/10/17 Cursed Sword Master c1 part2
05/07/17 Cursed Sword Master c1 part1
04/24/17 Cursed Sword Master prologue 2
04/21/17 Cursed Sword Master prologue 1